JURIDISCHE KENNISGEVING

 

Deze site wordt uitgegeven door:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
Frankrijk
Telefoon : (33)4 73 32 20 00
Fax : (33)4 73 32 22 02

Commanditaire vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 304 000 000.
855 200 507 RCS Clermont-Ferrand
SIREN NR. 855 200 507
Intracommunautair btw-nr. FR33855200507

Gelieve aandachtig deze juridische kennisgeving te lezen alvorens deze site te raadplegen.

De ondernemingen van de Michelingroep hebben hun eigen rechtspersoonlijkheid en beschikken over een onafhankelijke rechtspersoonlijkheid. Om de informatieverstrekking op deze site te vergemakkelijken kunnen evenwel de volgende termen worden gebruikt: "Michelin", "Groep", "Michelingroep" en "wij"; deze termen worden gebruikt om alle ondernemingen van de Michelingroep aan te duiden die elk zelfstandig hun activiteiten exploiteren.

Artikel 1. VOORWERP

Deze kennisgeving stelt de voorwaarden vast waaronder Michelin aan u de site ter beschikking stelt, alsook de voorwaarden waaronder u toegang hebt tot deze site en deze site mag gebruiken. Het raadplegen van de site is onderworpen aan de naleving van deze juridische kennisgeving die Michelin op ieder ogenblik kan wijzigen of bijwerken. Door de site te raadplegen en te gebruiken aanvaardt u deze juridische kennisgeving en stemt u in met de praktijken van Michelin op het vlak van persoonsgegevens.

Artikel 2. TOEGANG TOT DE SITE

Michelin streeft ernaar de site toegankelijk te houden, zonder ertoe gehouden te zijn hierin te slagen. Er wordt verduidelijkt dat om redenen van onderhoud, actualisering en om welke andere reden ook, met inbegrip van technische en juridische redenen, de toegang tot de site gewijzigd of onderbroken kan worden. Michelin is in geen geval aansprakelijk voor deze onderbrekingen en voor de gevolgen die er voor u kunnen uit voortvloeien.

U gaat ermee akkoord geen frauduleus gebruik te maken van de site, en in het bijzonder niet van de interactieve diensten of van het gedeelte e-commerce, indien dergelijke diensten bestaan.

Artikel 3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud (inclusief en zonder beperking alle informatie, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto's, beelden, video's en geluid) en de vorm van al deze elementen en van de site zelf zijn beschermd onder het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud is de exclusieve eigendom van hun respectieve uitgevers. Alle gehele of gedeeltelijke kopieën, reproducties, weergaven, exploitaties, aanpassingen, wijzigingen, veranderingen, vertalingen, verspreidingen van de inhoud, ongeacht of deze toebehoort aan Michelin of een derde die rechten toegekend heeft aan Michelin, op welke wijze ook, zijn ongeoorloofd, met uitzondering van de beperkte rechten die u worden toegekend in Artikel 4 hieronder en/of het maken van kopieën voor het eigen en exclusieve gebruik door de kopiist. De inhoud op deze site kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving, en wordt ter beschikking gesteld zonder enige vorm van expliciete of stilzwijgende garantie en kan geen aanleiding geven tot enigerlei recht op schadevergoeding. De inhoud is beschermd door het auteursrecht van © 1997-2010 Michelin of door het auteursrecht van zijn partners. De logo's zijn gedeponeerde handelsmerken.

Artikel 4. GEBRUIK VAN DE INHOUD

De verandering en de wijziging van de inhoud of het gebruik ervan met een ander doel dan het toegestane vormen een schending van de eigendomsrechten van Michelin of van derden.

Binnen de onderstaande grenzen geeft Michelin u het recht om de inhoud te downloaden en te verspreiden: (i) wanneer er een downloadfunctionaliteit bestaat (ii) voor niet-commerciële doeleinden (iii) te goeder trouw en (iv) met behoud van alle eigendomsvermeldingen en met de datum van het online plaatsen die in de inhoud voorkomen, indien dergelijke informatie wordt gegeven. Dit recht mag op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als licentie, meer bepaald als een merk- of logolicentie.

Artikel 5. E-MAIL

Om met Michelin te corresponderen per e-mail moet u de e-mailformulieren invullen op de site. De antwoorden van Michelin op de e-mails, en de toegang tot de site en tot de inhoud kunnen niet worden gelijkgesteld met en kunnen geen bewijs vormen van de uitoefening van een reclame-, promotionele of commerciële activiteit op het grondgebied van het land van de internetgebruiker.

Artikel 6. BESCHERMING VAN PERSOONGEGEVENS

Over het algemeen kunt u onze site bezoeken zonder dat u uw identiteit moet geven en zonder dat u persoonlijke informatie over u moet verstrekken. Michelin kan u echter soms informatie vragen, bijvoorbeeld om te reageren op een verzoek van u, u een dienst te verstrekken, een bestelling te verwerken of voor marketingdoeleinden.

De via onze site verzamelde gegevens zijn bedoeld voor Michelin en voor zijn geselecteerde partners en/of voor de dienstverleners op wie Michelin een beroep doet.

Om u beter van dienst te zijn verzamelt Michelin anonieme gegevens over uw surfgedrag op onze site (bezochte pagina's, datum en tijdstip van het bezoek ...). Michelin kan deze gegevens gebruiken om trends te analyseren of om statistieken op te stellen en het bezoekerspubliek van de site te meten. Wij delen u mee dat u bezwaar kunt maken tegen de registratie van deze cookies. Als u er echter voor kiest om de cookies te weigeren, dan hebt u mogelijkerwijs geen toegang tot bepaalde delen van onze site.

Met betrekking tot persoonsgegevens die u ons zou dienen mee te delen, hebt u recht op toegang, rectificatie en verwijdering in overeenstemming met de Franse wet betreffende Informatica en Vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij de wet nr. 2004-810 van 6 augustus 2004.

U kunt eveneens kosteloos bezwaar aantekenen tegen het feit dat uw gegevens verzameld en verwerkt worden door Michelin. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het feit dat uw gegevens gebruikt worden voor commerciële prospectie, krachtens de wet betreffende Informatica en Vrijheden.

Om deze rechten uit te oefenen hoeft u enkel maar een brief te sturen naar het volgende adres :
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Service Consommateurs Michelin
Place des Carmes-Déchaux
63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Onze site kan links bevatten naar andere sites. Wij delen u mee dat Michelin uw persoonsgegevens niet deelt met deze sites. Houd er rekening mee dat wanneer u onze site verlaat, u onderworpen kan worden aan andere praktijken inzake de bescherming van persoonsgegevens waarover Michelin geen controle heeft en waarvoor het geen aansprakelijkheid aanvaardt.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de praktijken van Michelin inzake Persoongegevens.