JURIDISK MEDDELELSE

Dette websted er udgivet af:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
Frankrig
Telefon: +33 473322000 Fax: +33 473326381
Partnerselskab med en kapital på €504.000.004
Reg. nr. i Clermont Ferrand selskabsregister 855 200 507
SIREN-nr. 855 200 507
Momsnr. FR33855200507

Ansvarlig for offentliggørelse:
Damien Destremau

 

Hosted af

LINKBYNET
5-9 Rue, de l’Industrie
93200 Saint-Denis
Frankrig
Tlf.: (33) 148 13 18 18

 

Læs venligst den juridiske meddelelse nøje, før du går videre til dette websted.

De virksomheder, som tilhører Michelin-koncernen, er selvstændige juridiske enheder og har en uafhængig juridisk status. Men med henblik på at lette formidlingen af oplysninger på webstedet kan følgende udtryk anvendes: “Michelin,” “Koncern”, “Michelin-koncernen” og “os”. Disse udtryk anvendes til at betegne alle de virksomheder i koncernen, som hver udfører deres forretningsaktivitet selvstændigt.

 

FORMÅL

Formålet med denne juridiske meddelelse er at redegøre for, under hvilke betingelser Michelin stiller dette websted til rådighed for dig samt vilkår og betingelser for adgang til og brug heraf. Ved brug af webstedet skal du overholde denne juridiske meddelelse, som Michelin forbeholder sig ret til at ændre eller opdatere på et givent tidspunkt. Når du besøger og bruger webstedet, accepterer du at være bundet af vilkårene og betingelserne i denne juridiske meddelelse samt af Michelins politik om beskyttelse af personoplysninger.

 

ADGANG TIL WEBSTED

Michelin bestræber sig på at sikre, at webstedet altid er tilgængeligt, dog uden at være bundet af nogen forpligtelse herom. Adgangen til webstedet kan ændres eller midlertidigt afbrydes med henblik på vedligeholdelse, opdatering eller af en anden grund, især af teknisk eller juridisk karakter. Michelin er på ingen måde ansvarlig for disse afbrydelser og eventuelle deraf følgende konsekvenser for brugeren.

 

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet (som omfatter, men ikke er begrænset til informationer, tekster, grafer, data, billeder, fotos, grafik, videoer og lydspor samt en form af alle de nævnte komponenter og selve webstedet) er beskyttet af copyright og/eller andre immaterielle rettigheder. Indholdet er udgiverens eksklusive ejendom. Enhver kopi, reproduktion, gengivelse, brug, tilpasning, ændring, modifikation, oversættelse eller formidling af indholdet, enten helt eller delvist, uanset om det tilhører Michelin eller en tredjepart, som har givet Michelin rettigheder hertil, gennem en hvilken som helst procedure, er ulovlig, uanset de begrænsede rettigheder til brugeren i henhold til artikel 4 i det følgende, og/eller en hvilken som helst privat kopi, forbeholdt indehaverens eksklusive brug. Indholdet af dette websted kan ændres uden varsel og offentliggøres uden nogen som helst garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, og kan ikke give anledning til erstatningskrav. Indholdet er beskyttet af copyright © 1997-2016 Michelin eller copyright for partnere. Logoerne er registrerede varemærker.

 

BRUG AF INDHOLD

Enhver manipulation med indhold, ændringer heraf eller brug af indholdet til andre formål end det, hvortil det er tilladt, udgør en tilsidesættelse af Michelins eller en tredjeparts ejendomsrettigheder.

 

Michelin giver dig ret til at downloade og dele indholdet på følgende betingelser: (I) hvis en downloadfunktion er tilgængelig, (II), hvis det anvendes til ikke-kommercielle formål (III) og i god tro og (IV) hvis hverken meddelelser om ejendomsret eller dato for onlineudgivelsen, der vises i indholdet, ændres, hvis disse informationer vises. Denne rettighed må på ingen måde fortolkes som tildeling af en licens, især vedrørende et mærke eller logo.

 

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

For at udveksle informationer pr. e-mail med Michelin skal du udfylde en af e-mailformularerne på webstedet. Michelins besvarelse af e-mails og tilvejebringelse af adgang til webstedet med indhold kan ikke anses for at repræsentere eller udgøre bevis for reklame, salgsfremmende aktivitet eller salgsaktivitet i det land, hvor brugeren befinder sig.

 

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Der henvises til Michelins politik om fortrolighed og beskyttelse af personoplysninger, som findes på siden "Erklæring om beskyttelse af personoplysninger".

Se også Michelins politik om cookies for at blive informeret om, hvordan Michelin anvender cookies.

Dette websted kan indeholde links til andre websteder. Vi informerer dig om, at Michelin ikke deler dine personoplysninger med disse websteder. Vi gør opmærksom på, at når du forlader vores websted, kan du være omfattet af andre praksis med hensyn til beskyttelse af dine personoplysninger, som Michelin ingen kontrol har over og ikke er ansvarlig for.

 

GARANTIER OG ANSVAR

Det indhold, der er offentliggjort på webstedet, stilles til rådighed "som det er", uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, af nogen som helst art. Michelin forbeholder sig retten til at ændre, rette i, midlertidigt afbryde og/eller slette indholdet eller adgangen til webstedet på et givent tidspunkt, uden forudgående varsel. Michelin kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af kontaminering af dit computerudstyr som følge af udbredelsen af vira eller andre IT-infektioner. Det er dit eget ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte dit computerudstyr.

 

Michelin, firmaets medarbejdere, leverandører eller partnere, der er nævnt på webstedet, kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for, i henhold til et kontraktligt krav, krav om skadeserstatning eller andet krav, for direkte eller indirekte skader, tilfældige skader eller følgeskader, eller af en hvilken som helst type, eller for tab, især af økonomisk eller kommerciel art, som følge af brugen af webstedet eller informationer, der er hentet herfra.

 

Det er strengt forbudt at oprette et link til ulovligt indhold, som defineret i artikel 8.2. Webstedet kan indeholde enkle eller integrerede links til Michelins partneres websted eller til tredjeparts websted, med tilladelse af sidstnævnte for integrerede links. Michelin har ingen kontrol over disse websteder og bærer som følge heraf intet ansvar med hensyn til adgang til dem, deres relevans, tilgængelighed, indhold, reklame, produkter og/eller de tjenester, der stilles til rådighed på eller fra disse websteder. Derfor har Michelin intet ansvar for direkte eller indirekte skader som følge af din adgang til eller brug af partnernes websteder eller for manglende overholdelse af gældende love og regler på disse websteder.

 

LOVVALG OG VÆRNETING

I tilfælde af en tvist om webstedet eller denne juridiske meddelelse skal den indbringes for domstolen i Clermont-Ferrand. Tvisten skal afgøres og fortolkes i overensstemmelse med fransk lovgivning vedrørende sagens realitet, uafhængigt af lovkonflikter. Brug af webstedet forudsætter brugerens udtrykkelige samtykke til anvendelse af denne artikel. I tilfælde af at en af bestemmelserne i disse juridiske informationer skulle være ulovlig, ugyldig eller uanvendelig af en hvilken som helst grund det måtte være, skal den anses for ikke at være en del af denne juridiske meddelelse og påvirker ikke gyldigheden eller anvendelsen af de andre bestemmelser.