ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Ο παρων δικτυακος τοπος δημιουργηθηκε απο την:


Εκδότης αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι:
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin 
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
FRANCE
Τηλέφωνο: (33)4 73 32 20 00  Φαξ: (33)4 73 32 22 02
Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία με κεφάλαιο 504 000 004 €
855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand
No SIREN 855 200 507
Αριθμ. ενδοκοινοτικού ΑΦΜ FR33855200507

Ο παρων δικτυακος τοπος φιλοξενειται απο την : 

LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANCE
Τηλ.: +33 (0)1 48 13 00 00
Φαξ: +33 (0)1 48 13 31 21

Διευθυντής δημοσίευσης: Spyros Politis

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης πριν συμβουλευτείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο της Michelin που αφορά τα βαρέα φορτηγά. Ο παρών δικτυακός τόπος απευθύνεται μόνο σε μεταπωλητές και χρήστες στην Ελλάδα των ελαστικών για βαρέα φορτηγά. Πηγαίνετε στο κυλιόμενο μενού προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της χώρας σας.

Οι εταιρείες του ομίλου Michelin έχουν τη δική τους νομική υπόσταση και διαθέτουν αυτόνομη νομική προσωπικότητα. Ωστόσο, για λόγους διευκόλυνσης της κοινοποίησης των πληροφοριών που παρουσιάζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι:«Michelin», «Όμιλος», «όμιλος Michelin» και «εμείς». Οι εν λόγω όροι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το σύνολο των εταιρειών του ομίλου Michelin, εκ των οποίων καθεμία ασκεί με ανεξάρτητο τρόπο τις δραστηριότητές της.

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να καθοριστούν αφενός οι όροι σύμφωνα με τους οποίους η Michelin θέτει στη διάθεσή σας το δικτυακό τόπο, και αφετέρου οι όροι σύμφωνα με τους οποίους σας δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του εν λόγω δικτυακού τόπου. Κάθε σύνδεση στο δικτυακό τόπο υπόκειται στη συμμόρφωση με την παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου την οποία η Michelin επιφυλάσσεται να τροποποιεί ή να ενημερώνει ανά πάσα στιγμή. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και η χρήση του συνεπάγονται την αποδοχή της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου και τη συναίνεσή σας ως προς τις πρακτικές της Michelin σε θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Ο παρών δικτυακός τόπος απευθύνεται σε όλους τους χρήστες. Περιλαμβάνει σελίδες όπου γίνεται αναφορά στην πείρα της Michelin στον τομέα των μεταφορών, στις καινοτομίες στον τομέα των ελαστικών για βαρέα φορτηγά οχήματα, στον κατάλογο των ελαστικών Michelin και σε έναν «dealer locator». Επιπλέον, περιλαμβάνει έναν ειδικό χώρο για εγγραφή στην υπηρεσία οδικής βοήθειας Michelin Euro Assist.
Η Michelin καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διατηρεί προσβάσιμο το δικτυακό τόπο, χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωμένη να επιτυγχάνει αυτόν το στόχο. Διευκρινίζεται ότι για λόγους συντήρησης, ενημέρωσης, και για οιονδήποτε άλλο λόγο, κυρίως τεχνικής ή νομικής φύσεως, η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο μπορεί να μεταβάλλεται ή ακόμη και να διακόπτεται. Η Michelin σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται γι’ αυτές τις διακοπές καθώς και για τις συνέπειες που αυτές μπορεί να συνεπάγονται για εσάς.
Δεσμεύεστε να μην αποκτήσετε παρατύπως πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και, ειδικότερα, στις διαδραστικές υπηρεσίες, σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο (κυρίως, αλλά μη περιοριστικά, πληροφορίες, κείμενα, γραφικά, δεδομένα, εικόνες, φωτογραφίες, οπτικά, βίντεο και ήχος, λογισμικά και βάσεις δεδομένων, όπως και η μορφή όλων αυτών των στοιχείων και του ίδιου του δικτυακού τόπου) προστατεύεται δυνάμει των συγγραφικών δικαιωμάτων ή/και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα της Michelin ή/και των θυγατρικών της. Η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η παρουσίαση, η εκμετάλλευση, η προσαρμογή, η τροποποίηση, η μετατροπή, η μετάφραση, η μετάδοση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου που ανήκει στη Michelin ή/και σε οποιαδήποτε θυγατρική της που έχει παραχωρήσει τα δικαιώματά της στη Michelin, με οποιονδήποτε τρόπο, είναι παράνομη με εξαίρεση τα περιοριστικά δικαιώματα που σας παραχωρούνται κατωτέρω ή/και την ιδιωτική αντιγραφή που προορίζεται για αποκλειστική ιδιωτική χρήση του αντιγραφέα. Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στον παρόντα δικτυακό τόπο υπόκειται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση, διατίθεται χωρίς καμία εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή, και δεν θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης. Το περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα (copyright) © 1997-2013 Michelin. Τα λογότυπα είναι κατατεθέντα σήματα.

Τα δεδομένα σχετικά με τους μεταπωλητές ελαστικών βαρέων φορτηγών που συλλέγονται και τίθενται στη διάθεση των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, συγκροτούν μια βάση δεδομένων της οποίας κατασκευαστής και κάτοχος είναι η Michelin. Συνακόλουθα, το περιεχόμενο της εν λόγω βάσης δεδομένων προστατεύεται δυνάμει των συγγραφικών δικαιωμάτων καθώς και των διατάξεων του νόμου 98-536 της 1ηςer Ιουλίου 1998 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/9/ΕΚ της 11ης Μαρτίου 1996.

Επομένως, κατά την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, δεσμεύεστε να μην προβαίνετε στην:
- αναπαραγωγή, παρουσίαση, μετάφραση, προσαρμογή ή μετατροπή, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο, του περιεχομένου της βάσης δεδομένων,
- εξαγωγή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, παρουσίαση ή διατήρηση, άμεση ή έμμεση, σε οποιοδήποτε μέσο, με οποιονδήποτε τρόπο ή υπό οποιαδήποτε μορφή, του συνόλου ή ουσιωδών, ποιοτικά ή ποσοτικά, μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων,
- επαναχρησιμοποίηση, μέσω της διάθεσης στο κοινό, του συνόλου ή ουσιωδών, ποιοτικά ή ποσοτικά, μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, ανεξαρτήτως της μορφής τους,
- επανειλημμένη ή/και συστηματική εξαγωγή ή επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών ποιοτικά ή ποσοτικά, μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων εφόσον αυτές οι πράξεις συνεπάγονται την πρόδηλη υπέρβαση των κανονικών συνθηκών χρήσης της βάσης δεδομένων.
Οποιαδήποτε παράβαση των συγγραφικών δικαιωμάτων της βάσης δεδομένων συνιστά αδίκημα παραποίησης που τιμωρείται κατά τα άρθρα L. 335-2 επ. του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε πράξη εξαγωγής που θίγει τα δικαιώματα του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπουν τα άρθρα 343-1 έως 4 του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Για να επικοινωνήσετε με τη Michelin μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα έντυπα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που προτείνονται στο δικτυακό τόπο. Οι απαντήσεις που διατυπώνει η Michelin στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, καθώς και η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και στο περιεχόμενό του, δεν μπορούν να θεωρηθούν ή να αποτελέσουν απόδειξη άσκησης διαφημιστικής, προωθητικής ή εμπορικής ενέργειας στην επικράτεια της χώρας στην οποία βρίσκεται ο χρήστης.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκέπτεστε το δικτυακό μας τόπο χωρίς να χρειάζεται να δηλώσετε την ταυτότητά σας και χωρίς να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν. Ωστόσο, η Michelin μπορεί μερικές φορές να σας ζητήσει πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, προκειμένου να απαντήσει σε κάποιο αίτημά σας, για να σας παράσχει κάποια υπηρεσία, ή για σκοπούς μάρκετινγκ.
Τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η Michelin συλλέγει ανώνυμα δεδομένα σχετικά με την περιήγησή σας στον δικτυακό τόπο με σκοπό τη μέτρηση των επιδόσεών της. Η Michelin χρησιμοποιεί αυτά τα στατιστικά στοιχεία μετρήσεων επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τους τρόπους επίσκεψης του δικτυακού τόπου, τον αριθμό των επισκεπτών και τις σελίδες που επισκέπτονται, τη διάρκεια και τη συχνότητα των επισκέψεων κ.λπ. Αποκλειστικός στόχος αυτών των στατιστικών αναλύσεων είναι η βελτίωση των προτεινόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος δικτυακού τόπου.

5.1 Παραλήπτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτυακού μας τόπου έχουν ως αποδέκτη τη Michelin καθώς και τους επιλεγμένους συνεργάτες της ή/και τους παρόχους που χρησιμοποιεί. Οι πάροχοι έχουν συμβατική υποχρέωση να σέβονται την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων που μπορεί να τους κοινοποιούνται και να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου που τους έχει ανατεθεί. Η Michelin δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή εκχώρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους. Ωστόσο, στο πλαίσιο εφαρμογής μιας δικαστικής ή διοικητικής απόφασης, προκειμένου να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία ή να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα αγαθά της, η Michelin μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

5.2 Δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διαγραφής και αντίταξης

Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα κληθείτε να μας κοινοποιήσετε, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης, διόρθωσης και διαγραφής, σύμφωνα με τον νόμο 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4139/2013.
Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε χωρίς δαπάνες στη συλλογή και στην επεξεργασία των δεδομένων σας από τη Michelin. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρησιμοποίηση των δεδομένων σας για σκοπούς προώθησης, κυρίως εμπορικής, δυνάμει του νόμου περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, αρκεί να αποστείλετε επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: MFPM, Place des Carmes Déchaux, 63040 Clermont Ferrand Cedex 9 (η υπηρεσία συμπληρώνεται ανά χώρα).

5.3 Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός μας τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Σας ενημερώνουμε ότι η Michelin δεν κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στους εν λόγω δικτυακούς τόπους, εκτός εάν χρησιμοποιούνται τα πλήκτρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 5.4 κατωτέρω. Σας ενημερώνουμε ότι, όταν εγκαταλείπετε το δικό μας δικτυακό τόπο, είναι πιθανόν να εκτίθεστε σε άλλες πρακτικές όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στις οποίες η Michelin δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο και για τις οποίες ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει.

5.4 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης (plugins) (εφεξής «κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης»), τα οποία παρέχει και εκμεταλλεύεται το αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης αναγνωρίζονται από τα λογότυπα των εν λόγω μέσων. Επιπλέον, σας δίνουν τη δυνατότητα να δημοσιεύετε συνδέσμους υπερκειμένων ή περιεχόμενο του δικτυακού μας τόπου στο προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, σας επιτρέπουν να δημοσιεύετε στο προφίλ σας ανακοινώσεις σχετικά με περιεχόμενα που σας άρεσαν ή σχόλια που διατυπώσατε σχετικά με τα περιεχόμενα, ή να προτείνετε ορισμένα περιεχόμενα στο προφίλ σας. Επομένως, όταν χρησιμοποιείτε κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιείτε πληροφορίες σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο τις αποθηκεύει. Η Michelin δεν ασκεί ουδεμία επιρροή στον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω μέσα συλλέγουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας. Για να ενημερωθείτε σχετικά με το σκοπό και την έκταση της συλλογής πληροφοριών, της επεξεργασίας και της μετέπειτα χρήσης των δεδομένων που κοινοποιείτε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής των εκάστοτε μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Εξάλλου, ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιείτε κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης, όταν συμβουλεύεστε μια σελίδα του δικτυακού μας τόπου που περιέχει ένα ανάλογο κουμπί, ο πλοηγός σας μπορεί να δημιουργήσει άμεση σύνδεση με τους εξυπηρετητές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατά την πλοήγηση στο δικτυακό μας τόπο ή εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη σε αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το εν λόγω μέσο μπορεί να καταγράψει την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας στο δικτυακό τόπο, τη διεύθυνση URL του, καθώς και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP σας, τον πλοηγό και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Εάν είστε συνδεδεμένοι με ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, το κουμπί σας επιτρέπει επίσης να συνδέσετε τη σελίδα που επισκεφθήκατε στο λογαριασμό σας. Εάν δεν επιθυμείτε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης να συνδέει τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του δικτυακού μας τόπου στο λογαριασμό χρήστη σας, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατά την πλοήγηση στο δικτυακό μας τόπο. Η Michelin δεν ασκεί επιρροή στη συλλογή και στην επεξεργασία των δεδομένων σας σχετικά με την πλοήγηση που συλλέγουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη βοήθεια των κουμπιών, και σας καλεί να συμβουλευθείτε τις πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τους σκοπούς, κυρίως διαφημιστικούς, της χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών.
Ο δικτυακός μας τόπος δεν λαμβάνει πληροφορίες από τα προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

5.5 MY ACCOUNT

Το My Account είναι μια εξατομικευμένη πύλη που προορίζεται αποκλειστικά για τους πελάτες που χρησιμοποιούν ελαστικά βαρέων οχημάτων και είναι κάτοικοι ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μπενελούξ, Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ιταλία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ελλάδα, Πορτογαλία. Το MyAccount θα αναπτυχθεί επίσης στην Τουρκία. Κατόπιν εγγραφής, αυτός ο εξατομικευμένος λογαριασμός παρέχει πρόσβαση σε ένα πακέτο υπηρεσιών (πρόσβαση στις προσφορές Sell Out Promotions, Damage Garantee, Michelin Euro Assist subscription, Drive&Save, Casing Bonus, κ.λπ.).
Για να έχετε πρόσβαση στην εξατομικευμένη πύλη My Account, είναι απαραίτητο να εγγραφείτε δημιουργώντας έναν λογαριασμό χρήστη και συμπληρώνοντας την προβλεπόμενη γι αυτό φόρμα. Με την ευκαιρία αυτή, η Michelin θα συλλέξει από το προφίλ σας κάποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και άλλα δεδομένα σχετικά με την εταιρεία στην οποία ανήκετε καθώς και με τον στόλο των οχημάτων σας. Το τραπεζικό στοιχείο IBAN συλλέγεται για συμμετοχή σε ορισμένες υπηρεσίες. Το δεδομένο αυτό θα διατηρηθεί για διάστημα που δεν θα ξεπερνά τη διάρκεια που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συναλλαγών οι οποίες σχετίζονται με τις υπηρεσίες επιστροφής χρημάτων, προωθήσεων και μπόνους. Η Michelin δεσμεύεται να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να προφυλάξει την ασφάλεια των δεδομένων αυτών και ιδίως για να εμποδίσει την αλλοίωσή ή την καταστροφή τους και την πρόσβαση σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Τα παραπάνω δεδομένα προορίζονται για τους παρόχους υπηρεσιών των οποίων ωφελείστε.
Η εγγραφή συνεπάγεται τη δημιουργία ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης που παρέχονται από τη Michelin και είναι προσωπικά και απόρρητα. Θα είστε ο μόνος κύριος και υπεύθυνος της χρήσης τους. Η Michelin δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συνέλεξε από το προφίλ σας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
Η Michelin δεν θα διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για περισσότερο απ' όσο χρειάζεται για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί ή για περισσότερο απ' όσο προβλέπει ο ισχύοντας νόμος.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία ρητή ή άρρητη εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να διορθώνει, να διακόπτει ή/και να διαγράφει το περιεχόμενο ή την πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Η Michelin δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση προσβολής του εξοπλισμού πληροφορικής σας οφειλόμενης σε μετάδοση ιού ή άλλη μόλυνση του υπολογιστή. Είναι δική σας ευθύνη να λάβετε όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύσετε τον εξοπλισμό σας.
Σε καμία περίπτωση, η Michelin, οι υπάλληλοί της, οι προμηθευτές της ή οι συνεργάτες που αναφέρονται στο δικτυακό τόπο δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν υπεύθυνοι, στο πλαίσιο αξίωσης λόγω συμβατικής ευθύνης, αδικοπρακτικής ευθύνης ή κάθε άλλης αξίωσης, για κάθε ζημία άμεση ή έμμεση, παρεμπίπτουσα ή παρεπόμενη, ή οποιουδήποτε είδους, ή για κάθε βλάβη, ιδίως οικονομικής ή εμπορικής φύσεως, που θα προέκυπτε από τη χρήση του δικτυακού της τόπου ή από οποιαδήποτε πληροφορία που θα είχε αποκτηθεί στο δικτυακό της τόπο.
Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς αρχικές ή εσωτερικές σελίδες (deep linking) δικτυακών τόπων συνεργατών της Michelin ή τρίτων, με τη συγκατάθεση των τελευταίων σε περίπτωση συνδέσμων προς εσωτερικές σελίδες. Η Michelin δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και επομένως δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την προσβασιμότητα, την καταλληλότητα, τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τα δημοσιεύματα αυτών, και τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτούς ή από αυτούς. Τουτέστιν, η Michelin δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για έμμεσες ή άμεσες ζημίες που είναι δυνατόν να προκύψουν λόγω της πρόσβασής σας σε δικτυακό τόπο ενός συνεργάτη ή της χρήσης αυτού, ή λόγω παράλειψης συμμόρφωσης αυτού του δικτυακού τόπου προς οποιαδήποτε ρύθμιση.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το δικτυακό τόπο και την παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου φέρεται ενώπιον του δικαστηρίου του Clermont-Ferrand, και διέπεται και αναλύεται επί της ουσίας δυνάμει της γαλλικής νομοθεσίας ανεξαρτήτως των κανόνων περί συγκρούσεως νομοθεσιών. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου συνεπάγεται τη ρητή συμφωνία του χρήστη ως προς την εφαρμογή της παρούσας ρήτρας. Στην περίπτωση όπου κάποια από τις διατάξεις της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμοστέα, η εν λόγω διάταξη δεν θα θεωρείται ως μέρος της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου και δεν θα επηρεάζει το κύρος ή την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων.