PRIVACYBELEID

Privacybeleid

Michelin hecht bijzonder veel belang aan de privacy van de bezoekers en gebruikers van zijn websites.
Dit document beschrijft de praktijken die Michelin hanteert met betrekking tot de persoonsgegevens die het eventueel dient te verzamelen, het gebruik dat ervan gemaakt wordt en de personen voor wie ze bestemd zijn.
Elke website van Michelin heeft echter een specifiek doel en heeft zijn eigen kenmerken. Als er aanvullende persoonsgegevens verzameld dienen te worden voor een specifieke website van Michelin, dan zult u daarvan in kennis gesteld worden op die site.

Persoonsgegevens

Over het algemeen kunt u de Michelinwebsites bezoeken zonder dat u persoonsgegevens dient mee te delen.
Om beter aan uw behoeften te beantwoorden kan Michelin echter vragen om persoonsgegevens over u te verstrekken, bijvoorbeeld om briefwisseling te voeren, in te gaan op verzoeken ...
Dit kan gaan om uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.) en om andere specifieke informatie, zoals: gebruikersnaam, wachtwoord of bankgegevens.

Verzameling van persoonsgegevens

Michelin verzamelt alleen persoonsgegevens voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zal deze gegevens niet verwerken op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.
Als Michelin persoonsgegevens verzamelt, dan stelt het daarvan de betrokkene in kennis tijdens of voor het verzamelen ervan en in ieder geval alvorens ze te gebruiken voor de vastgestelde doeleinden.
Michelin verbindt zich ertoe slechts persoonsgegevens te verwerken die passend, relevant en niet overdreven zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. Michelin zal alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die worden verwerkt, nauwkeurig en, indien nodig, up-to-date zijn.

Gebruik van de op de websites van Michelin verzamelde gegevens

Michelin gebruikt de persoonsgegevens binnen de strikte grenzen van de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
Zo kan Michelin uw persoonsgegevens vragen om :
    u informatie te verstrekken over zijn producten en diensten
    uw transacties uit te voeren en te volgen
    deel te nemen aan de interactieve aspecten van zijn sites
    met u te communiceren en zakelijke relaties te ontwikkelen
Michelin verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor commerciële prospectie zonder uw voorafgaande toestemming.
Situatie in Nederland
Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens)
Het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens moet in principe gemeld worden aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Situatie in België

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998, B.S., 3 februari 1999.
Loi de 8/12/1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens moet in principe gemeld worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter gekend onder de benaming van Privacycommissie.
Ontvangers van de persoonsgegevens
De ontvangers van uw persoonsgegevens worden uitsluitend beperkt tot personen die uit hoofde van hun functie bevoegd zijn om uw gegevens te kennen.
Michelin kan zich verplicht zien uw persoonsgegevens mee te delen aan leverancier of dienstverleners op wie Michelin een beroep doet om uw aanvraag te behandelen. Deze laatsten zijn contractueel verplicht om de privacy en beveiliging van gegevens die zij eventueel ontvangen te respecteren en ze alleen te gebruiken voor het doel van de opdracht die hen werd toevertrouwd.
Michelin verbindt zich er eveneens toe uw persoonsgegevens niet, zonder uw toestemming, te verkopen, verhuren of over te dragen aan derden, behalve in de volgende gevallen: op grond van een gerechtelijke of administratieve beslissing, om te voldoen aan een toepasselijke wetgeving, om de rechten en de goederen van Michelin te beschermen.

Bewaarduur

Michelin bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, gelet op de doeleinden waarvoor zij verzameld werden en niet langer dan voorzien is door de van kracht zijnde wet.

Recht op toegang, wijziging, verwijdering en bezwaar

U kunt te allen tijde aan Michelin toegang vragen tot de persoonsgegevens over u.
U hebt ook het recht deze gegevens te wijzigen of te verwijderen en het recht, om legitieme redenen, er bezwaar tegen te maken dat wij deze gegevens verwerken.
Wat betreft commerciële prospectie kunt u uw recht op bezwaar gebruiken zonder enige rechtvaardiging.
Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met de webmaster van de desbetreffende website en/of met de Privacy Officer.

Gegevensbeveiliging

Michelin heeft beschermingsmaatregelen uitgewerkt om de vertrouwelijkheid, beveiliging en integriteit van de persoonsgegevens over u te verzekeren. De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot werknemers die ze moeten kennen en die zijn opgeleid om de regels van geheimhouding na te leven.
In geval van een commerciële site zal het verzamelen van bankgegevens steeds gebeuren volgens doeltreffende en geoorloofde procedures voor beveiligde betalingen: deze maatregelen kunnen bestaan uit een SSL-encryptie (om de gegevens voor anderen onleesbaar te maken) bij het verzamelen of doorgeven van vertrouwelijke gegevens. Dergelijke informatie zal alleen gebruikt worden voor onlinebetalingen en zal niet worden bewaard.
Michelin zal er meer bepaald voor zorgen dat uw persoonsgegevens niet worden vervormd of beschadigd of dat onbevoegde derden er geen toegang toe hebben.

Cookies

Michelin verzamelt gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze websites om een betere dienstverlening te bieden aan bezoekers en gebruikers van deze sites, door het gebruik van cookies. Dit zijn bestanden die uw webbrowser op uw harde schijf plaatst wanneer u een site bezoekt. Cookies maken geen persoonlijke identificatie mogelijk. Gegevens die geregistreerd kunnen worden, zijn de pagina's die u hebt bezocht, de datum en het tijdstip van bezoek of andere follow-upgegevens.
U kunt uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt bij de aanwezigheid van een cookie en u de mogelijkheid hebt deze al dan niet te accepteren. U kunt via uw browser ook cookies uitschakelen.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Michelin is een internationale groep die databanken bezit in de verschillende landen waar de groep actief is. Michelin kan uw persoonsgegevens doorgeven binnen de groep in een van zijn databanken of aan externe partners buiten uw land van verblijf.
Aangezien het niveau van gegevensbescherming wereldwijd niet consistent is, geven wij uw gegevens alleen door aan ondernemingen van de Michelingroep of aan ondernemingen buiten de Michelingroep, die gevestigd zijn buiten de Europese Unie indien deze ondernemingen voorzien in eenzelfde of een gelijkaardig beschermingsniveau van uw persoonsgegevens als dat van Michelin.
Voor doorgiften binnen de Michelingroep zijn interne regels aangenomen die de doorgifte van gegevens afkomstig van de Europese Unie regelen. Klik op "BCR's"  voor de details van de regels.
De doorgifte van gegevens buiten de groep wordt geregeld in contracten om een beschermingsniveau te garanderen dat vergelijkbaar is met dat van uw land van verblijf.

Interactieve diensten

Sommige websites van Michelin bevatten interactieve functies, zoals chat, forum ... U kunt indien u dat wenst, gebruik maken van deze interactieve functies door een inschrijvingsformulier in te vullen. Dit formulier vraagt u enkele persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres ... Deze persoonsgegevens worden verzameld om de interactieve diensten te verbeteren en aan uw behoeften te beantwoorden.
Geregistreerde gebruikers van deze diensten hebben toegang tot de informatie die tijdens de registratie verstrekt werd en kunnen de verstrekte informatie op ieder ogenblik wijzigen of vernietigen.

Minderjarigen

De Michelinwebsites zijn over het algemeen niet bestemd voor minderjarigen jonger dan (18) achttien jaar. Als dit het geval is, dan verzoeken wij u geen persoonlijke gegevens te versturen zonder toestemming van de ouders.
Links naar websites van derden
Michelinwebsites kunnen links bevatten naar sites van derden. Michelin heeft geen controle over deze sites en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor hun privacypraktijken of hun inhoud. Zo verzoeken wij u te informeren naar het beleid van deze sites inzake gegevensbescherming, alvorens ze te gebruiken of er persoonsgegevens te verstrekken.

Auteursrecht en handelsmerken

Raadpleeg onze gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

Instemming met onderhavige praktijken

Door deze site te gebruiken stemt u in met deze praktijken. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van deze praktijken, gelieve deze site dan niet te gebruiken en geen persoonsgegevens te verstrekken.

Wijzigingen

Deze praktijken zijn bijgewerkt op 09 december 2010. Eventuele wijzigingen zullen hier worden gepubliceerd en zullen van kracht worden bij deze publicatie. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina.