GI RÅD

 • Ved montering på STYREAKSELEN skal:

  Kun «S»-mønster brukes. Disse mønstrene er utviklet og designet for å håndtere ulike belastninger og påvirkninger som er spesifikke for styreakslingene på lastebilen: dynamisk last, akselgeometri, høy kilometerstand osv.
  Vi anbefaler ikke å montere regummierte dekk på framakslingen på lastebiler.

  Når det monteres dekk på DRIVAKSLINGEN:

  Bruk kun dekk med «D»- eller «S»- mønster. «D»-mønster er utformet for å takle sterk belastning på drivakslingene: dreiemoment på motor og bremser, tvillingmontering, høyeste akselbelastning på hele lastebilen under ett. Dekk med «S»-mønster kan monteres på drivakslinger, men kompromisset med kjørelengde må overveies nøye. «D»-mønster gir bedre trekkraft og levetid sammenliknet med «S»-mønster.

  Ved montering på TILHENGERAKSLING:

  Bruk kun dekk med «T»- eller «S»- mønster. Disse mønstertypene er utformet for å takle utfordringer med belastning og påkjenninger som er spesifikke for tilhengerakslinger: statiske og dynamiske laster, innkjøring, høy kilometerstand på midtakslene osv. Dekke med «T»-mønster har lasteindeks og hastighetsindeks som er tilpasset trailere og semitrailere. Når du monterer dekk med «S»-mønster må du kontrollere at laste- og hastighetsindeksen passer med akslingen, og det ikke finnes et «T»-mønster som kunne ha passet bedre til trailerakslingens belastning og påkjenning. Dekk med «T»-mønster skal aldri brukes på fram- eller styreakslinger.

  Dekk merket med FRT:

  Merkingen FRT (Free Rolling Tyre) omtales i Forskrift 54: Merking 3.1.15. Hvis dekket er merket med FRT, kan du være trygg på at dekket er utviklet for tilhengerakslinger (trukket tilhenger). Denne forskriften gjelder for alle nye dekk som brukes i Europa, noe som innebærer at FRT-merkede dekk kun kan monteres på tilhengerakslinger og ingen andre akslinger.

  Vi kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår under kjøring dersom disse reglene ikke overholdes.

   Et dekk med FRT-merking kan monteres på den bakerste akslingen på et motorkjøretøy dersom dette ikke er en drivaksel.

 • Følg de lokale reglene for dekkmontering og vær oppmerksom på at loven kan kreve montering av like dekktyper på samme aksling.

  Dette innebærer at du kan montere dekk med ulike mønster hvis de:

  Er av samme merke,
  har samme størrelse,
  har samme struktur (radial eller diagonal),
  har samme brukskategori (veidekk, spesialdekk, vinterdekk med 3PMSF- og M+S-merking),
  har samme lasteindeks og
  samme hastighetsindeks.

  Vi anbefaler likevel at du monterer dekk med samme mønster på den samme akslingen, fordi dette gir økt ytelse.

  Hvis dette ikke er mulig, anbefaler vi at du monterer tvillingdekk av samme type.

  Respekter plasseringen, monteringsretningen og rotasjonsretningen på dekket samt andre relevante instruksjoner hvis slike finnes.

  MONTERING AV REGUMMIERTE DEKK

  UNECE-forskrift nr. 109 sier følgende:

  1. tilfelle: UNIFORM MONTERING (REGUMMIERT - REGUMMIERT) PÅ AKSLINGEN
      De tekniske karakteristikkene på de regummierte dekkene som monteres på bilen skal være av samme:

                      1.  regummierte merke

                      2. dekkdimensjon

                      3.  dekkstruktur

                      4.  hastighetsindeks og lasteindeks                        

                      5.  mønstertype
  2. Det er IKKE TILLATT å montere regummierte dekk fra ulike regummieringsforhandlere på samme aksling, uansett hvilket merke dekkstammen har.
  3. Det er TILLATT å montere regummierte dekk fra samme regummieringsforhandler, uansett hvilket merke dekkstammen har.
  4. tilfelle: BLANDET MONTERING (NYE OG REGUMMIERTE) PÅ SAMME AKSLING

  Vi anbefaler å bruke ulike dekk på samme aksling dersom:

              1. Det regummierte og det nye dekket er av samme merke

              2. Dekkene har dekkstamme av samme merke

              3. Følgende tekniske karakteristikker på de regummierte og nye dekkene på samme aksling er like:
                              . dekkdimensjoner

                              . struktur (radial eller diagonal),

                              . hastighets- og lasteindeks,

                              . Mønstertype (vei, 4x4, 3PMSF- og M+S-merking).

  Regummierte dekk er designet og produsert for å brukes på drivakslinger og tilhengerakslinger.

  Vi anbefaler ikke at du monterer regummierte dekk på forreste styreaksel på lastebiler.

  Det henvises til hvert lands spesifikke lovgivning for bruk av regummierte dekk på samme aksling.

  VEDLIKEHOLD

  Vi anbefaler at du inspiserer dekkene for:

  Ujevn slitasje, hull, kutt, synlig misforming på dekkskuldrene, sideveggene eller vulsttråden
  Alle felgskader skal kontrolleres av profesjonelle

  Ikke bruk dekk som er skadde, misformede eller som har wireskader, flenger i gummien eller synlige sprekker i gummilagene, skader som har oppstått på grunn av fettstoffer eller etsende stoffer, marmorering eller slitasje på den indre gummien som har oppstått på grunn av kjøring med for lavt dekktrykk. Dekk som har slike skader skal taes av, avhendes og behandles som avfall. Påse at ventiltoppen er i god stand hver gang du kontrollerer bilen. Hvis du er tvil, skal du bytte den ut.

  Dekkrotasjon innebærer å flytte dekket fra én posisjon på kjøretøyet til en annen.

  Å snu dekket på felgen innebærer å fjerne dekket fra felgen, snu det og deretter montere det tilbake på felgen den andre veien.

  OPPBEVARING
  Slik oppbevarer du dekkene på best mulig måte:

  Dekkene plasseres på et rent, tørt, temperert og godt ventilerte sted, skjermet fra direkte sollys og dårlig vær.

  Ikke plasser dekkene nær kjemikalier, løsemidler eller hydrokarboner som kan endre gummiens egenskaper.

  Dekkene skal ikke stå i nærheten av elementer som kan stikke hull på det (metallspiker, tre osv.).

  Plasser dekkene langt unna varme, åpen ild, glødende elementer, utstyr som kan avgi gnister eller elektriske utladninger og ozonkilder (transformatorer, elektriske motorer, sveiseapparater osv.).

  Ved lagring på hyller skal du påse at dekkene ikke misformes. Hvis du skal lagre dem over lengre tid, må du endre lagringsrekkefølgen på dekkene, slik at du kan finne frem de eldste dekkene først. Ikke legg press på dekkene ved å legge noe oppå.

 • MØNSTERDYBDE PÅ SAMME AKSLING
  Vi anbefaler at forskjellen i mønsterdybdene på hovedsporene på to dekk på samme aksling ikke overskrider 5 m på samme tidspunkt i produktets livssyklus (mønsterskjært / ikke mønsterskjært).

  DEKKSLITASJE
  Dybden på hovedsporene – på fire punkter med lik avstand mellom hvert punkt på dekkets omkrets – skal ikke være under én millimeter på mer enn ett av disse punktene.

  Hvis den lovlige eller tekniske grenser er nådd, skal dekkene taes av og byttes ut med dekk som samsvarer med lovgivningen i landet det gjelder.

  Det henvises til hvert lands spesifikke lovgivning når det gjelder kriterier for fjerning

  DEKKREPARASJON

  Et dekk kan bli utsatt for flere prøver og ulike skader i løpet av levetiden.

  Det er farlig å overse et skadd dekk.

  Lastebildekkene våre kan repareres på visse betingelser.

  Mange skader kan likevel ikke repareres.

  Dekkreparasjon er en oppgave for opplært og kvalifisert personale. Dekkreparatøren har eneansvaret for at dekket repareres på riktig måte og at kvaliteten på arbeidet er god nok.

  Dekkreparasjonen skal alltid starte med å fjerne dekket og inspisere det nøye – både innvendig og utvendig – av kvalifisert personale.

  Hvis dekket er svært slitt, for eksempel på grunn av kjøring med for høyt eller for lavt dekktrykk, skal det ikke repareres.

  VINTERDEKK TIL LASTEBILER

  M+S-symbolet er en merking som gis av produsenten, og som ikke er basert på regulatoriske krav.

  Symbolet 3PMSF tildeles et dekk hvis det oppfyller en test for trekkraft på vinterføre i samsvar med UNECE-forskrift 117.

  Disse testresultatene er målbare og kan sammenliknes seg imellom. 3PMSF er den eneste godkjente standarden for måling av kjøring på vinterføre.

  DEKKMONTERING

  Før du skifter dekk, skal du kontrollere at dekket er konformt og kompatibelt med hjulet og kjøretøyet. Riktig dekkmontering i henhold til anbefalte arbeidsmetoder og sikkerhetsregler vil gjøre at du får fullt utbytte av dekket ditt

  LUFTTRYKK

  Du skal sjekke lufttrykket på alle dekkene på kjøretøyet (også reservehjulet).

  Hvis dekktrykket er for lavt, vil dette føre til en unormal temperaturøkning under bruk. Dette kan føre til skade på de indre komponentene.

  En slik skade kan ikke repareres. Dekket kan ødelegges og at luften raskt går ut av det.

  Følgene av å kjøre med utilstrekkelig lufttrykk i dekkene trenger ikke vises med én gang, og skadene kan til og med komme til syne etter at dekktrykket har blitt normalt igjen.

  Utilstrekkelig dekktrykk gir økt risiko for vannplaning.

  For mye luft i dekkene kan føre til rask og uregelmessig slitasje. Dette gjør at dekket blir utsatt for større påvirkning og kan føre til skader på slitebanen og dekkstammen.

  For lavt lufttrykk fører til:

  endringer i kjøreegenskapene og sikkerheten,
  redusert motstandsdyktighet for dekkstammen, noe som igjen kan redusere muligheten for regummiering.

  Mål dekktrykket på kalde dekk.

  Dekktrykket øker under bruk: Du må aldri redusere trykket på et varmt dekk.

  Du skal ikke fylle luft på et dekk som har kjørt med for lavt dekktrykk uten å inspisere dekket nøye først – både utvendig og innvendig.

  For lavt dekktrykk kan føre til at dekkene hetes opp under kjøring, noe som igjen øker risikoen for varmeskader på dekkets komponenter.

 • Egenskapene til gummien vil endre seg over tid. Både klimaet, lagringen (temperatur, fuktighet, plassering) og brukervilkårene (fart, last, trykk, hjul osv.) påvirker dekkene.

  VELG DE DEKKENE SOM PASSER BEST TIL BRUKSOMRÅDET DITT
  Du oppnår høyest sikkerhet, pålitelighet og ytelse ved å velge riktig dekktype.

  Dette gjør du ved å analysere et visst antall kriterier.

  Trinn 1: Finn riktig dekkdimensjon
  Velg dekk i samsvar med dekkprodusentens anbefalinger. Dekket må passe til akslingens maksimale lastekapasitet.

  Akslingens maksimale lastekapasitet oppgis av bilprodusenten i henhold til gjeldende forskrifter. Du kan ikke overskride bilprodusentens godkjente lastekapasitet ved å utstyre kjøretøyet med dekk med høyere lastekapasitet.

  Alle dekkdimensjoner har egne godkjente felgstørrelser. Det henvises her til standardveiledningen fra ETRTO og / eller bilprodusentens anbefalinger.

  Hvis du monterer et dekk på feil felg, kan dette skade hjulet og / eller dekket. Dersom mønsteret ikke er optimalt og hvis dekkstammen får for høy belastning kan dette gå ut over sikkerheten, kjøreegenskapene, veigrepet og levetiden til dekket.

  Trinn 2: Finn riktig bruksområde
  Du finner riktig dekk ved å analysere hvor dekket skal brukes og ved å sammenlikne fordelene ved hver dekktype.

  Trinn 3: Finn riktig fordel
  Vi tilbyr dekk som passer til ulike bruksområder.

  Trinn 4: Velg riktig mønster
  Det er svært VIKTIG å følge retningslinjene under når du skal velge mønster på dekkene dine.

GIVE ADVICE