WARUNKI

Strona jest publikowana przez:

 

Microsoft Ireland Operations Ltd.

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,

Dublin 18, D18 P521,

Ireland

+353 1 7063476Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia ankiety elektronicznej jest:

MICHELIN POLSKA S.A.
ul.  Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Polska
KRS Nr 0000163137
Kapitał zakładowy w wysokości 979.920.576,00 PLN, wpłacony w całości.
NIP 739-020-38-25
Telefon: +48 89 539 40 00        Fax: +48 89 539 44 09

Przed przejściem do witryny Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi informacjami prawnymi.

Spółki składające się na Grupę Michelin, w tym Michelin Francja oraz Michelin Polska, posiadają odrębny status oraz autonomiczną podmiotowość prawną. Jednakże, w celu ułatwienia prezentacji informacji znajdujących się na tej witrynie, stosowane będą zamiennie takie terminy jak: "Michelin", "Grupa", "Grupa Michelin" oraz "my"; terminy te stosuje się łącznie w odniesieniu do wszystkich firm Grupy Michelin, z których każda działa na rynku w sposób niezależny.

Artykuł 1.    CEL
Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków publikacji oraz dostępu do niniejszej witryny Michelin. Dostęp i korzystanie z witryny jest zgodny z warunkami określonymi przez niniejsze informacje prawne. Michelin zastrzega sobie prawo wprowadzania modyfikacji i uaktualnień w każdym momencie. Dostęp i korzystanie z witryny oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie i oraz zgodę na politykę Michelin dotyczącą danych osobowych.

Artykuł 2.    DOSTĘP DO WITRYNY
Michelin podejmuje wszelkie wysiłki w celu utrzymania dostępu do witryny, jednak bez żadnych zobowiązań z tym związanych. Zastrzega się, że w przypadku prac konserwacyjnych, wprowadzania aktualizacji lub z innego powodu, w szczególności natury technicznej lub prawnej, dostęp do witryny może być niepełny lub niemożliwy. W żadnych okolicznościach Michelin nie jest odpowiedzialny za powyższe zakłócenia ani też za skutki, które mogą z nich wyniknąć po stronie użytkownika.
Użytkownik witryny zobowiązuje się korzystać z witryny, w szczególności z usług interaktywnych lub handlowych, o ile takowe istnieją na witrynie, w sposób uczciwy.

Artykuł 3.    PRAWA AUTORSKIE – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wszelkie treści, które zawierają, lecz nie ograniczają się do: informacji, zawartości tekstowych, wykresów, danych, ilustracji, fotografii, efektów wizualnych, nagrań audiowizualnych oraz formy, w jakich elementy występują oraz samej witryny, są chronione prawem autorskim i/lub prawami własności intelektualnej. Zawartość witryny jest wyłączną własnością odpowiednich wydawców. Kopiowanie, odtwarzanie, przedstawianie, dostosowywanie, zmienianie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie w całości lub w części przy pomocy jakichkolwiek narzędzi któregokolwiek z elementów treści zawartych na witrynie, należących do Michelin lub do osoby trzeciej jest niezgodne z prawem, z wyjątkiem ograniczonych praw przyznanych przez Artykuł 4 poniżej i/lub pojedynczej kopii wykorzystywanej wyłącznie do prywatnych celów użytkownika. Zawartość witryny może być modyfikowana w każdym czasie bez uprzedzenia i jest publikowana bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, i nie może być przedmiotem postępowania odszkodowawczego. Zawartość witryny jest chroniona prawem autorskim © 1997–2010 Michelin lub objęte prawem autorskim partnerów Michelin. Wszelkie logotypy są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Artykuł 4.    KORZYSTANIE Z ZAWARTOŚCI
Jakiekolwiek zmiany i modyfikacje zawartości witryny lub wykorzystywanie jej elementów do jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie prawa własności Michelin lub osoby trzeciej.
Mając na uwadze ograniczenia określone poniżej, Michelin przyznaje użytkownikom strony prawo do pobierania i rozpowszechniania zawartości (i), o ile istnieje funkcja pobierania (ii), do celów niekomercyjnych (iii), w dobrej wierze (iv) i bez ingerencji w oznaczenia własności oraz w datę publikacji danego elementu treści (v). W żadnym wypadku nie należy interpretować prawa jako udzielenie licencji na użytkowanie znaków towarowych, a przede wszystkim logotypów.

Artykuł 5.    E-MAIL
W celu przesłania korespondencji do Michelin przy użyciu poczty elektronicznej, należy wypełnić formularz do korespondencji elektronicznej dostępny na witrynie. Odpowiedzi na e-maile otrzymywane od Michelin, a także dostępu do witryny i jej zawartości nie może być traktowane ani nie stanowi dowodu na prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej lub handlowej w kraju użytkownika Internetu.

Artykuł 6.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Co do zasady można odwiedzać witrynę Michelin bez konieczności ujawniania swojej tożsamości i podawania informacji osobistych. Niemniej, Michelin może poprosić o podanie danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie, udostępnienia usługi, realizacji zamówienia lub w celach marketingowych.
Dane gromadzone za pośrednictwem witryny są dla Michelin oraz niektórych partnerów i/lub dostawców usług są wyłącznie danymi, o których podanie są proszeni użytkownicy witryny.
W celu usprawnienia działania witryny Michelin zbiera anonimowe informacje o odwiedzanych stronach, czasie odwiedzin itp. Michelin może wykorzystywać te dane do analizowania trendów lub do sporządzania statystyk i wykonania pomiarów dotyczących aktywności użytkowników witryny. Użytkownicy mogą odmówić zaakceptowania plików cookies. W takim przypadku będzie to oznaczało brak dostępu po pewnych części witryny.
W przypadku danych udostępnionych Michelin, użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania i żądania usunięcia danych zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Witryna może zawierać linki do innych witryn. Informujemy, że Michelin nie dzieli się Państwa danymi osobowymi z właścicielami innych witryn spoza Grupy Michelin. Informujemy, że opuszczając naszą witrynę, Państwa dane osobowe mogą być przedmiotem działań związanych z ich ochroną, nad którymi Michelin nie ma kontroli, i za które nie ponosi odpowiedzialności.

Więcej informacji znajduje się w dokumencie Przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł 7.    GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Dokumenty i informacje zamieszczone na stronie są przedstawiane "tak jak są", bez jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji. Michelin zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawienia, zawieszenia i/lub usunięcia treści zawartych na witrynie, ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do niej w każdym czasie i bez uprzedzenia. Michelin nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zainfekowania sprzętu komputerowego użytkownika w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa lub innych infekcji komputerowych  oraz spowodowanej tym utraty danych. Odpowiedzialność za zabezpieczenie komputera i danych spoczywa po stronie użytkownika witryny.
Michelin, jego pracownicy, dostawcy lub partnerzy wymienieni na witrynie Michelin nie będą w żadnym przypadku pociągani do odpowiedzialności z tytułu roszczeń natury cywilnej, karnej lub innej, za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, wypadki oraz za jakiekolwiek szkody, szczególnie finansowe czy handlowe, wynikające z korzystania z witryny lub z jakiegokolwiek elementu czy jakichkolwiek informacji uzyskanych z witryny.
Zabronione jest ustawianie linku hipertekstowego do treści niezgodnych z prawem i zdefiniowanych w Artykule 8 poniżej. Witryna może zawierać proste lub złożone linki hipertekstowe do witryn należących do Michelin lub do witryn jej partnerów. Partnerzy Michelin muszą wyrazić zgodę na zamieszczanie złożonych linków hipertekstowych. Michelin nie posiada kontroli nad takimi witrynami i dlatego też nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność, zawartość, materiały reklamowe, produkty i/lub usługi dostępne na tych witrynach lub za ich pośrednictwem. Dlatego Michelin nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu bezpośrednich czy pośrednich szkód, jakie mogą wyniknąć z korzystania ze stron partnerskich, ani też z tytułu jakiegokolwiek niedostosowania ich treści i usług do obowiązujących przepisów.

Artykuł 8.     JURYSDYKCJA I STOSOWANE PRAWO
Wszelkie spory dotyczące witryny lub niniejszego dokumentu prawnego będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne z siedzibą w Olsztynie, Polska oraz będą regulowane i interpretowane według prawa polskiego, niezależnie od przepisów dotyczących sprzecznej legislacji. Korzystanie z witryny oznacza wyraźną zgodę na stosowanie powyższej klauzuli dotyczącej jurysdykcji. W przypadku, gdyby jeden z zapisów niniejszego dokumentu został z jakiegokolwiek powodu uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub nieobowiązujący, zostanie on wyłączony z warunków korzystania z witryny i pozostanie bez wpływu na ważność lub zastosowanie pozostałych zapisów.

Witryna opublikowana przez: Michelin Polska S.A.

Hosting:
MICHELIN POLSKA S.A.
ul.  Leonharda 9
10-454 Olsztyn, Polska
POLSKA
Tel: +4889/5394878
Fax: +4889/5394085

LINKBYNET
Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANCE
Tél : +33 (0)1 48 13 00 00
Fax : +33 (0)1 48 13 31 21Artykuł 9. Oświadczenie Google Translate
NINIEJSZY SERWIS MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA WYKONANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z TŁUMACZENIAMI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TRAFNOŚCI, POPRAWNOŚCI, A TAKŻE JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU ORAZ ZGODNOŚCI Z PRAWEM.

Niektóre treści w zakładce Oceny i Recenzje na naszej stronie zostały przetłumaczone dla Twojej wygody przy użyciu oprogramowania tłumaczącego, korzystającego z serwisu Google Translate. Podjęto uzasadnione wysiłki dla zapewnienia dokładnego tłumaczenia, jednakże żadne tłumaczenie automatycznie nie jest doskonałe ani nie może zastąpić tłumaczy. Tłumaczenia są zapewniane jako usługa dla użytkowników strony Michelin i są świadczone na zasadzie "tak jak jest". Nie udziela się jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, dotyczącej trafności, wiarygodności lub poprawności jakichkolwiek tłumaczeń dokonanych z języka źródłowego na którykolwiek inny język. Część treści może być przetłumaczona niepoprawnie z powodu ograniczeń oprogramowania tłumaczącego.


Oficjalnym tekstem jest wersja strony internetowej w języku polskim. Jakiekolwiek rozbieżności lub różnice powstałe przy tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutku prawnego co do zgodności lub egzekwowalności. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z trafnością informacji zawartych na przetłumaczonej stronie należy odwołać się do strony internetowej w języku polskim, która jest wersją oficjalną.